Wednesday, September 19, 2007

MAO NI ANG IMONG SUKDANAN SA GUGMA


Pag-drawing ug tawo gamit ang mga shapes nga circle, triangle ug square. Kinahanglan ten ra kabuok forms imong magamit. Bahala naka kung unsa nga shape balik balikon nimo ug gamit basta dili lang magkuwang dili lang sad manubra sa 10 shapes ug basta maka porma lang ka ug tawo

you score your answer by counting how many triangles , pila ka squares ug pila ka circles ang imong nagamit. kinahanglang mo total tanan ug 10 ka forms

______ = number of squares
______ = number of triangles
______ = number of circles
10 = TOTAL

just tell me your scores and ill interpret your result

(testingsc@gmail.com) or u can use the chat box

No comments: