Tuesday, August 14, 2007

FEAST OF MARY'S ASSUMPTION (AUGUST 15, 2007)


Ang pagsaka sa langit ni Maria. Mao kini ang piyesta nga gisa-ulog nato karong adlawa. Ug maglipay kita. Ang Ginoo nagmadaugon. Ang gugma nagmadaugon. Kini nagpakita nga ang gugma mas lig-on pa kay sa kamatayon, nga ang Ginoo nanag-iya sa tinoud nga kalig-on o kusog ug ang iyang kusog mao ang gugma ug kaayo.

Si Maria gibayaw ngadto sa langit lawas ug kalag. Aduna gani luna sa Ginoo didto sa langit ang lawas. Ang langit dili na halayo kaayo nga dapit nga wala nato ma ilhi.

Aduna kitay langitnong inahan. Ug ang inahan sa Diyos, ang inahan sa anak sa Diyos, atong inahan. Ang Ginoo mismo ang nagsulti niini. Gihimo niya siya nga atong inahan sa dihang ni ingun siya " Ani-a ang inyong Inahan!". Aduna kitay inahan. Abli ang langit, ang langit adunay kasingkasing.

Gisaka sa langit si Maria, iyang lawas ug kalag sa kahimayaan sa langit, ug uban sa Diyos siya mao ang Rayna sa langit ug yuta. Apan halayo ba kaayo siya kanato?


Si Maria uban sa Diyos ug anaa siya sa Diyos ug siya haduol kaayo sa tagsa tagsa kanato.
Ug tungod kai anaa siya sa Ginoo, kisa duol kaayo nato, tinudanay nga nagpuyo siya sa sa tagsa tagsa kanato, si Maria ni paambit sa iyang kaduol ug kasuod sa Ginoo. Ug sa iyang pagkanaa ug sa iyang pagkaduol sa Ginoo, siya haduol sa tagsa tagsa kanato, nasayod siya unsay naa sa atong kasingkasing, nakadungog siya sa atong mga pag-ampo, siya makatabang kanato sa iyang inahanong kaayo.Ug siya gihatag kanato sa dihang ni ingun ang Ginoo siya "inahan" ug busa makadangup kita kaniya sa tanang takna o higayon. Siya maminaw kanato. Siya kanunay nga haduol kanato ug kIta makasalig sa atong tibuok kinabuhi ngadto kaniya.

Karong kapyistahan sa Pagsaka sa Langit ni Maria atong pasalamatan ang Labao nga Makagagahum sa gasa sa usa ka INAHAN, ug mangaliya kita ni Maria nga tabangan kita niya nga makita-an nato ang dalan sa katarong matag adlaw. AMEN


1 comment:

batang buotan said...

thanks for posting this.. informative!